Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Všeobecné obchodní podmínky

I. NÁKUP ZBOŽÍ NA WWW.LASTEL.CZ

Zboží je možno nakupovat neomezeně po dobu 24 hodin. Aktualizace stránek probíhá průběžně.

II. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží si můžete objednat denně po dobu 24 hodin. Prodávající si vyhrazuje právo na vyřizování objednávek ve vyhrazeném čase a to: od PONDĚLÍ do PÁTKU v době od 7:00 do 15:30. Pokud k nám Vaše objednávka dorazí mimo vyhrazený čas, bude zařazena k vyřízení v následujícím vyhrazeném čase. Prodávající si vyhrazuje právo na zasílání objednávek jím zvoleným dopravcem, pokud není domluven s kupujícím na jiné přepravě, osobním odběru, popřípadě jinak. Přeprava zboží probíhá každý pracovní den (pondělí až pátek).

III. PRODÁVAJÍCÍ

Adresa provozovny: Lastel Pots s. r. o., Březolupy 109, 687 13.

IV. KUPUJÍCÍ

Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

V. KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považují zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

VI. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany kupujícího Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (ZÁSILKOVÝ OBCHOD)

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisku zboží nebo špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, které si zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách. Chyby a omyly v textu i cenách jsou vyhrazeny. Vyobrazení výrobků má informativní charakter.

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem, tj. objednal zboží na své jméno, a nikoliv na IČ, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Právo odstoupit od kupní smlouvy lze uplatnit za předpokladu, že zboží bude zcela nepoškozené a bude vráceno prodávajícímu včetně veškerého příslušenství a dárků ke zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

VIII. DODACÍ A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 24 hodin (pokud je objednávka uskutečněná do 12:00 předcházejícího dne) od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím může obsahovat daňový doklad nebo dodací list dle dohody s objednávajícím. Poštovné hradí dodavatel v případě, že cena objednávaného zboží přesáhne hodnotu 3500 Kč s DPH. V případě, že objednávka nepřesáhne výše uvedený limit, bude připočítáno poštovné ve výši 140 Kč s DPH. V případě výměny zboží (1x balík tam a zpět) bude účtován poplatek 280 Kč s DPH.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ, ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

XI. VOP

Výše uvedené podmínky jsou platné od 01.01.2019

Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lastel Pots s. r. o., Klimentská 1215/26, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 06896880, DIČ CZ06896880. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami před odesláním závazné objednávky. Uzavřením kupním smlouvy kupující souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami i Reklamačním řádem.

1.   Nesoulad mezi fakturovaným a dodaným zboží

Pokud zjistíte nesoulad mezi fakturovaným a skutečně dodaným zbožím v druhu, kompletnosti nebo množství, neprodleně nás informujte na telefonu 777 580 428. Případ okamžitě prověříme a vyřídíme!

2.   Záruční podmínky

Kupující při dodání zásilky přepravcem zkontroluje. Vykazuje-li obal zjevné vady, zásilku převezměte s výhradou, nebo nepřebírejte vůbec. Pokud kupující přebere zásilku s výhradou, je nutné detailně s přepravcem sepsat rozsah poškození zásilky v předávacím protokolu přepravce. Kupující má právo odmítnout zásilku, která jeví známky poškození. Pokud zásilku přeberete bez výhrad, dopravce bere zásilku jako “v pořádku“ doručenou a nelze vyreklamovat. Veškeré reklamace musí být vyřízeny do 24 hod převzetí zboží od přepravce. Na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců od převzetí zásilky kupujícím. V případě, že se během této doby vyskytne na zboží vada, kupující má právo na reklamaci zboží.

3.   Postup při reklamaci 

Před odesláním zboží telefonicky, e-mailem či písemně informujte Prodávajícího. Zboží zasílejte bez dobírky na adresu provozovny Prodávajícího Lastel Pots s. r. o., Březolupy 109, 687 13. V případě, že bude zboží odesláno na dobírku, prodávající zboží nepřevezme. Při reklamaci je povinností Kupujícího zabalit zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení. Ke zboží je Kupující dále povinen přiložit fakturu nebo doklad o zakoupení zboží, dále popis vady zboží a návrh na způsob řešení reklamace. Pokud Kupující požaduje vrácení peněz na účet, prosíme o uvedení čísla účtu.

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží:

Lastel Pots s. r. o., Březolupy 109, 687 13, tel. 777 580 428

Zboží lze vracet i přes námi objednanou dopravu. Zboží zasílejte bez dobírkové částky. Balíky s dobírkovou částkou nebudou přebrány.

4.   Vyřízení reklamace

Prodávající má na vyřízení reklamace zákonnou lhůtu 30 dní od převzetí zboží. V případě uznané reklamace bude zboží vyměněno za nové a začne běžet nová záruční doba. V případě vrácení peněz se kupní smlouva ruší. Veškeré dokumenty k reklamaci zboží si pečlivě uschovejte. V případě neuznání reklamace, má Prodávající právo požadovat po Kupujícím náhradu nákladů za přepravu reklamovaného zboží ke Kupujícímu.

Registrace nového účtu

Máte již účet?
Místo toho se přihlaste nebo Resetovat heslo